Vyplatí se předdůchod?

Otázka finanční výhodnosti je bezesporu zcela zásadní, přesto nečekejte jednoznačnou a univerzální odpověď. Do každého výpočtu vstupuje mnoho proměnných a případ od případu se více či méně bude lišit. Nicméně výhodnost či nevýhodnost předdůchodu - se bude vždy odvíjet od věku dožití – resp. doby, po kterou bude dotyčný pobírat starobní penzi anebo předčasný důchod.

V současné době je tzv. naděje dožití u žen 83 let a u mužů 76 let a je předpoklad, že se bude nadále zvyšovat. V roce 2030 by měl průměrný věk dožití u žen dosáhnout 85 let a u mužů 79 let.

Graf prezentuje průběh čerpání předdůchodu v porovnání s předčasným důchodem a hranici výhodnosti/nevýhodnosti obou penzí.

Výpočet XUvedené srovnání pracuje s aktuálními průměrnými hodnotami: starobního důchodu, krácení předčasného důchodu, minimálního předdůchodu atd. V daném modelu se výše předčasného důchodu v úvodních třech letech čerpání nezapočítává do plusových hodnot celá, ale pouze o tu částku, která je rozdílem od minimální výše předdůchodu. Ještě jednou zdůrazňujeme, že uvedené srovnání je pouze orientační a u každého klienta ryze individuální. Daný výpočet rovněž nebere do úvahy případnou změnu hodnoty (+/-) peněz v čase.

Pokud by do uvedeného modelového předdůchodu nyní vstoupil 60letý muž (ročník 1957), kterému vzniká nárok na řádný starobní důchod v roce 2020, měl by se (statisticky) dožít 78 let. Tento muž tak bude pobírat nekrácenou penzi 15 let (+ 3 roky v předdůchodu) a jeho „investice“ by se proto mírně vyplatila. Žena (v našem případě bezdětná) XBezdětná žena narozená v roce 1957 má obdobnou hranici odchodu do důchodu jako muž stejného ročníku narození. U žen narozených v tomtéž roce, které mají potomky, se hranice odchodu do penze individuálně snižuje: ženám se 2 dětmi se možný vstup do tříletého předdůchodu přesně kryje s hranicí jejich penzijního věku a při 3 a více dětech datum nároku na státní penzi dokonce možnost čerpat předdůchod předchází. Až od ročníků 1972 a mladších je odchod žen i mužů do starobní penze plně sjednocen, tzn. počet vlastních potomků tak už nemá žádný vliv a rovněž možný vstup do předdůchodu je genderově neutrální. (viz důchodová tabulka) stejného ročníku narození jako výše uvedený muž by čerpala starobní penzi cca o 6 let delší dobu, XŽena by teoreticky měla pobírat nekrácenou starobní penzi výrazně delší dobu než muž, což zvyšuje i výhodnost (návratnost) předdůchodu. Nicméně průměrná starobní penze ženy* je citelně nižší, než průměrný důchod muže**, což ovšem znamená i nižší procentuální krácení v případě takto podprůměrných penzí. Pokud by tedy uvedený graf kalkuloval výlučně s průměrnou výší starobního důchodu ženy (a z něj odvozeného krácení předčasného důchodu), tak se hranice návratnosti předdůchodu posune nad daný průměr (12 let). Tuto nevýhodu však kompenzuje podstatně vyšší věk dožití ženské populace ČR.
* průměr 13 314 Kč
** průměr 10 976 Kč
zdroj: Statistická ročenka ČSSZ / 2016
z důvodu vyššího věku dožití u žen.

Ještě jednou zdůrazňujeme, že odpověď na výhodnost či nevýhodnost předdůchodu nelze paušalizovat a u každého klienta je individuální. Výše uvedený graf by měl zejména napomoci k pochopení průběhu a srovnání obou penzí v čase.

Jak do předdůchodu - krok za krokem >>