Jak do předdůchodu - krok za krokem

Pokud spoříte ve „starém“ penzijním připojištění, je nutné převést finanční prostředky a spořící dobu na nově uzavřenou smlouvu doplňkového penzijního spoření – a to výhradně u stejné penzijní společnosti. Před samotným převodem platí povinnost sloučit (případně ukončit) „zakonzervované“ smlouvy penzijního připojištění pouze na jednu aktivní, která bude následně převáděna.

První tři kroky se realizují souběžně – a to výpověď stávající smlouvy se žádostí o interní převod prostředků a zároveň založení nové smlouvy doplňkového penzijního spoření. Až po aktivaci nové smlouvy a potvrzení o převodu je možno podat žádost o předdůchod.

1. výpověď smlouvy + převod prostředků

Na ukončení smlouvy u transformovaného fondu mají penzijní společnosti zákonnou lhůtu 2 měsíce (lhůta běží od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po podání žádosti). Tato lhůta může být i kratší (zpravidla 1 měsíc) a vždy záleží na daném penzijním plánu konkrétní penzijní společnosti. (zároveň existuje varianta ukončení smlouvy tzv. dodatkem ke stávající smlouvě). Penzijní společnost je potom povinna nejpozději 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit klientovi datum zániku penzijního připojištění. Interní převod finančních prostředků a spořící doby na smlouvu „novou“ je poté realizován do jednoho měsíce od ukončení „staré“ smlouvy. „Výpověď“ penzijního připojištění i „Žádost“ o převod jsou zpravidla realizovány na jednom formuláři a je nutný úředně ověřený podpis.

2. smlouva „doplňkové penzijní spoření“

Účinnost „nové“ smlouvy doplňkového penzijního spoření nesmí předcházet ukončení „staré“ smlouvy penzijního připojištění. Finanční prostředky pro výplatu předdůchodu je vhodné umístit do povinně konzervativního fondu, ve kterém je pravděpodobnost kolísání, resp. poklesu hodnoty jednotky minimální.

3. potvrzení o převodu prostředků

Penzijní společnost písemně informuje klienta o převodu finančních prostředků a spořící doby na novou smlouvu DPS. V této fázi je vhodné si datum vstupu do předdůchodu vhodně načasovat, včetně lhůty, po kterou má být předdůchod čerpán. Pokud objem finančních prostředků spoření není na zamýšlenou délku čerpání penze aktuálně k dispozici, lze chybějící částku vložit na daný účet (spoření) i z jiných zdrojů – a to výhradně před podáním žádosti o předdůchod.

4. žádost o předdůchod

Žádost o výplatu předdůchodu je možno podat nejdříve v následujícím měsíci po datu účinnosti „nové“ smlouvy doplňkového penzijního spoření. První splátka předdůchodu je splatná na konci následujícího měsíce, další měsíční splátky pak do 15. dne. V žádosti o výplatu penze se může klient rozhodnout, zda vyčerpá všechny prostředky a ukončí smlouvu, popř. bude ve spoření nadále pokračovat. Přestože penzijní společnost bude datovou schránkou informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu klienta i ČSSZ o vzniku a délce pobírání předdůchodu – informační povinnost vůči své zdravotní pojišťovně má i samotný předdůchodce.

Kontakty na zdravotní pojištovny

Ti žadatelé o předdůchod, kteří již disponují platnou smlouvou doplňkového penzijního spoření (a splňují pětiletou spořící dobu), podávají žádost o čerpání předdůchodu na předepsaném formuláři přímo.

Žadatelé, kteří doposud spoří v původní smlouvě (PP) a jsou nuceni absolvovat převod prostředků na smlouvu novou (DPS), musí počítat s přibližně půlroční lhůtou.

Protože většina potřebných formulářů vyžaduje ověření totožnosti klienta, je vhodné celý proces realizovat v osobní součinnosti s danou penzijní společností, popř. s jejím pověřeným zástupcem, a na celkovou realizaci si vyčlenit dostatečnou časovou rezervu.

Tip: Pokud jste víceméně přesvědčeni o tom, že do předdůchodu vstoupíte, zažádejte o převod s dostatečným předstihem (např. rok před vznikem nároku na předdůchod). Nejnáročnější část procesu (převod) budete mít za sebou a finální krok (žádost o předdůchod) už je relativně jednoduchý a rychlý akt. Převodem sice ztrácíte jistotu nezáporného zhodnocení, pokud však nasměrujete své úspory do povinně konzervativního fondu, možnost snížení hodnoty vašeho finančního portfolia je minimální.

Další souvislosti